Meranie a hodnotenie zmien: Ako zistiť, či boli zmeny úspešné?

Implementácia zmien v organizácii je komplexný proces, na jej výsledok vplýva množstvo faktorov a preto nie je vždy jednoduché zhodnotiť, či boli zmeny úspešné. To, či k lepším výsledkom po implementácií nových technológií, organizačnej štruktúry, postupov, softvérov a podobne prispeli iba tieto zmeny a nie iné faktory, je potrebné dostatočne analyzovať.

Hneď na úvod musím podotknúť, že väčšina benefitov a zlepšení sa objaví až po nejakej dobe a nie ihneď po ukončení projektu zmeny.

Prečo by sme mali merať a hodnotiť dopady zmeny?

 • Dostaneme objektívne informácie o dosiahnutých efektoch zmien.
 • Pomáha nám to identifikovať oblasti, ktoré boli úspešné a tie, ktoré je potrebné vylepšiť.
 • Umožňuje nám poučiť sa z chýb a aplikovať poznatky do budúcich zmien.
 • Zvyšuje transparentnosť a zodpovednosť pri riadení zmien.

Ako sa dajú merať a hodnotiť zmeny?

Existuje viacero metód na meranie a hodnotenie zmien, napríklad:

1. Kvantitatívne metódy:

 • Meranie KPI: Definovanie a meranie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), ako napríklad miera produktivity, spokojnosť zákazníkov, miera fluktuácie zamestnancov. Tieto KPI majú zvyčajne firmy nastavené už pred zmenou, čiže sa dajú porovnať hodnoty pred a po zmene.
 • Analýza dát: Porovnanie dát pred a po implementácii zmien, napríklad analýza predaja, analýza spätnej väzby od zamestnancov. Realizuje sa prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov alebo prieskumom s konkrétnymi číselnými hodnoteniami.

2. Kvalitatívne metódy:

 • Dotazníky a prieskumy: Získanie spätnej väzby od zamestnancov, manažérov a zákazníkov o ich vnímaní zmien. Môže ísť aj o otvorené otázky.
 • Fokusové skupiny: Diskusie s malými skupinami ľudí o ich skúsenostiach s zmenami.
 • Rozhovory: Individuálne rozhovory s kľúčovými osobami o ich vnímaní zmien.

Príklad:

V spoločnosti XYZ sa implementoval nový systém CRM. Na meranie úspešnosti tejto zmeny sa definovali nasledovné KPI:

 • Miera využitia nového systému CRM
 • Miera spokojnosti zákazníkov s podporou
 • Nárast predaja

Po niekoľkých mesiacoch od implementácie sa výsledky KPI analyzovali a porovnali s predchádzajúcimi údajmi. Zistilo sa, že:

 • Miera využitia nového systému CRM je vysoká
 • Miera spokojnosti zákazníkov s podporou sa zvýšila
 • Nárast predaja o 10%

Na základe týchto výsledkov sa usúdi, že implementácia nového systému CRM bola úspešná.

Dôležité faktory pri meraní a hodnotení zmien:

 • Definovanie jasných cieľov a KPI: Je dôležité jasne definovať, čo chcete zmenou dosiahnuť a aké KPI budú slúžiť na meranie úspešnosti.
 • Zber dát pred a po implementácii zmien: To umožňuje porovnať výsledky a zistiť, aký dopad mali zmeny.
 • Využitie rôznych metód: Kombinácia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód poskytuje komplexnejší obraz o úspešnosti zmien.
 • Zapojenie stakeholders: Je dôležité zapojiť do procesu merania a hodnotenia všetky zainteresované strany, ako napríklad manažérov, zamestnancov a zákazníkov.

Záver:

Meranie a hodnotenie zmien je dôležitou súčasťou procesu riadenia zmien. Poskytuje objektívne informácie o dosiahnutých efektoch zmien a umožňuje poučiť sa z chýb a zlepšiť budúcich zmien.

Tipy:

 • Existuje niekoľko nástrojov a softvérov na meranie a hodnotenie zmien. Sú to zväčša bežné štatistické a prieskumné softvéry,
 • Je dôležité vybrať si metódy, ktoré sú vhodné pre daný typ zmeny a kontext organizácie. Niekde postačí dotazník, inde je vhodné interview alebo focus skupina.
 • Meranie a hodnotenie zmien by malo byť kontinuálnym procesom. Nesmieme „zaspať na vavrínoch“.

Ak by ste sa o implementácií zmien a ich meraní radi dozvedeli viac, napíšte mi email.