Riadenie zmien je kritickým procesom pre každú organizáciu, ktorá chce úspešne zvládnuť rýchlo sa meniaci svet. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z najdôležitejších prístupov a modelov v riadení zmien.

 1. Kotterov 8-fázový model
  • Kotterov model sa zameriava na to, ako riadiť zmeny v organizácii, aby boli úspešné. Jeho prístup sa skladá z ôsmich fáz, ktoré zahŕňajú vytvorenie koalície pre zmenu, vytvorenie vízie a stratégie, mobilizáciu akcií, vytvorenie krátkodobých výhod, upevnenie úspechu a vytvorenie nových prístupov.
 2. Kurt Lewin
  • zmeny Lewinov model sa zameriava na to, ako riadiť zmenu prostredníctvom troch fáz: odmrazovanie, zmena a zamrazovanie. Odmrazovanie znamená identifikovať a pochopiť potrebu zmeny. Zmena zahŕňa implementáciu nových procesov a postupov a zamrazovanie znamená upevnenie nového stavu.
 3. ProSci ADKAR
  • model Prosci ADKAR model sa zameriava na to, ako riadiť zmenu prostredníctvom piatich kľúčových faktorov: povedomie, túžba, znalosti, schopnosti a posilnenie. Tieto faktory musia byť zahrnuté v každej fáze zmeny.
 4. Satirin
  • Satirin model sa zameriava na to, ako riadiť zmenu prostredníctvom päť fáz: prípravu na zmenu, zablokovanie, chaos, stabilizáciu a rast. Satirin model sa snaží zohľadniť emocionálnu stránku zmeny a pomáha zabezpečiť, aby zmena prebehla hladko.
 5. Bridgesov model prechodu
  • Bridgesov model sa zameriava na to, ako riadiť prechod počas zmeny. Jeho prístup sa skladá z troch fáz: koniec, neutrálne zóny a nový začiatok. Tento model zdôrazňuje, že ľudia potrebujú čas a podporu na to, aby sa prispôsobili novému stavu.
 6. Kübler-Ross
  • Kübler-Rossova teória sa zameriava na to, ako ľudia zvládajú straty a zmeny. Jeho prístup sa skladá z piatich fáz: popieraní, hnevu, obviňovanie, vyjednávanie, prijatie.
 7. Appreciative Inquiry (AI)
  • AI je prístup založený na myšlienke, že organizácia by sa mala zamerať na to, čo funguje dobre, namiesto toho, aby sa zameriavala na problémy. AI sa zameriava na to, ako zvýšiť pozitívne emócie a motiváciu v organizácii, aby sa zmeny stali príležitosťami a nie hrozbami.
 8. Six Sigma
  • Six Sigma je metóda zameraná na zlepšenie kvality procesov a produktov. Six Sigma sa zameriava na minimalizovanie chýb a variancie v procesoch a na zlepšenie výkonu organizácie.
 9. LaMarsh
  • LaMarshov prístup sa zameriava na to, ako riadiť zmenu v organizácii prostredníctvom viacerých fáz, ktoré zahŕňajú plánovanie a prípravu, komunikáciu, vedenie, riadenie a upevňovanie zmeny. LaMarshov prístup zdôrazňuje dôležitosť zapojenia zainteresovaných strán a vytvárania pozitívneho prostredia pre zmenu.
 10. ADPRO
  • ADPRO model je prístup založený na myšlienke, že zmena musí byť riadená z hľadiska procesu, ľudí a kultúry organizácie. ADPRO model sa skladá z piatich fáz: analýzy, dizajnu, implementácie, prevádzky a optimalizácie.
 11. McKinsey 7S
  • McKinsey 7S model je rámcový prístup, ktorý sa zameriava na sedem kľúčových faktorov, ktoré musia byť v súlade, aby organizácia dosiahla svoje ciele. Týmito faktormi sú stratégia, štruktúra, systémy, zdieľané hodnoty, zručnosti, personál a štýl riadenia. McKinsey 7S model sa používa na identifikáciu nezhôd a nedostatkov v organizácii a pomáha manažérom zamerať sa na kľúčové oblasti, ktoré by mohli potrebovať zmenu.
 12. Switch
  • Switch je prístup založený na knihe „Switch: How to Change Things When Change Is Hard“ od bratov Heathovcov. Prístup Switch sa zameriava na tri kľúčové oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú zmenu: zmena myslenia, zmena situácie a zmena návykov. Prístup Switch sa snaží prekonať odpor voči zmene tým, že podporuje jednoduché zmeny, ktoré vedú k postupnému zlepšeniu, a kladie dôraz na vizuálnu reprezentáciu cieľov a krokov potrebných na ich dosiahnutie.